دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 445
تعداد نظرات : 153
Rss
طراح قالب

توجه:برای تست کدها به اینجا بروید.

به نظر من یکی از زیباترین کدهای جاوا است.خود دانید!

 

<!--END CODE - Powered java script code by <span lang="en-us"><font color="#FFFFFF"><b>
<font size="5" color="#FFFFFF">
<a href="
http://www.mpdmpd.netfirms.com">http://www.mpdmpd.netfirms.com</a></font></b></font></span>-->

<SCRIPT language=JavaScript>

 

dCol='cc0099';//date colour.

 

fCol='ff99cc';//face colour.

 

sCol='cc99ff';//seconds colour.

 

mCol='008000';//minutes colour.

 

hCol='000080';//hours colour.

 

ClockHeight=40;

 

ClockWidth=40;

 

ClockFromMouseY=0;

 

ClockFromMouseX=100;

 

 

 

//Alter nothing below! Alignments will be lost!

 

 

 

d=new Array("SUNDAY","MONDAY","TUESDAY","WEDNESDAY","THURSDAY","FRIDAY","SATURDAY");

 

m=new Array("JANUARY","FEBRUARY","MARCH","APRIL","MAY","JUNE","JULY","AUGUST","SEPTEMBER","OCTOBER","NOVEMBER","DECEMBER");

 

date=new Date();

 

day=date.getDate();

 

year=date.getYear();

 

if (year < 2000) year=year+1900;

 

TodaysDate=" "+d[date.getDay()]+" "+day+" "+m[date.getMonth()]+" "+year;

 

D=TodaysDate.split('');

 

H='ooo';

 

H=H.split('');

 

M='oooo';

 

M=M.split('');

 

S='.....';

 

S=S.split('');

 

Face='1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12';

 

font='tohoma';

 

size=1;

 

speed=0.6;

 

ns=(document.layers);

 

ie=(document.all);

 

Face=Face.split(' ');

 

n=Face.length;

 

a=size*10;

 

ymouse=0;

 

xmouse=0;

 

scrll=0;

 

props="<font face="+font+" size="+size+" color="+fCol+"><B>";

 

props2="<font face="+font+" size="+size+" color="+dCol+"><B>";

 

Split=360/n;

 

Dsplit=360/D.length;

 

HandHeight=ClockHeight/4.5

 

HandWidth=ClockWidth/4.5

 

HandY=-7;

 

HandX=-2.5;

 

scrll=0;

 

step=0.06;

 

currStep=0;

 

y=new Array();x=new Array();Y=new Array();X=new Array();

 

for (i=0; i < n; i++){y[i]=0;x[i]=0;Y[i]=0;X[i]=0}

 

Dy=new Array();Dx=new Array();DY=new Array();DX=new Array();

 

for (i=0; i < D.length; i++){Dy[i]=0;Dx[i]=0;DY[i]=0;DX[i]=0}

 

if (ns){

 

for (i=0; i < D.length; i++)

 

document.write('<layer name="nsDate'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props2+D[i]+'</font></center></layer>');

 

for (i=0; i < n; i++)

 

document.write('<layer name="nsFace'+i+'" top=0 left=0 height='+a+' width='+a+'><center>'+props+Face[i]+'</font></center></layer>');

 

for (i=0; i < S.length; i++)

 

document.write('<layer name=nsSeconds'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+sCol+'><center><b>'+S[i]+'</b></center></font></layer>');

 

for (i=0; i < M.length; i++)

 

document.write('<layer name=nsMinutes'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+mCol+'><center><b>'+M[i]+'</b></center></font></layer>');

 

for (i=0; i < H.length; i++)

 

document.write('<layer name=nsHours'+i+' top=0 left=0 width=15 height=15><font face=Arial size=3 color='+hCol+'><center><b>'+H[i]+'</b></center></font></layer>');

 

}

 

if (ie){

 

document.write('<div id="Od" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

 

for (i=0; i < D.length; i++)

 

document.write('<div id="ieDate" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props2+D[i]+'</B></font></div>');

 

document.write('</div></div>');

 

document.write('<div id="Of" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

 

for (i=0; i < n; i++)

 

document.write('<div id="ieFace" style="position:absolute;top:0px;left:0;height:'+a+';width:'+a+';text-align:center">'+props+Face[i]+'</B></font></div>');

 

document.write('</div></div>');

 

document.write('<div id="Oh" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

 

for (i=0; i < H.length; i++)

 

document.write('<div id="ieHours" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+hCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+H[i]+'</div>');

 

document.write('</div></div>');

 

document.write('<div id="Om" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

 

for (i=0; i < M.length; i++)

 

document.write('<div id="ieMinutes" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+mCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+M[i]+'</div>');

 

document.write('</div></div>')

 

document.write('<div id="Os" style="position:absolute;top:0px;left:0px"><div style="position:relative">');

 

for (i=0; i < S.length; i++)

 

document.write('<div id="ieSeconds" style="position:absolute;width:16px;height:16px;font-family:Arial;font-size:16px;color:'+sCol+';text-align:center;font-weight:bold">'+S[i]+'</div>');

 

document.write('</div></div>')

 

}

 

(ns)?window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE):0;

 

function Mouse(evnt){

 

ymouse = (ns)?evnt.pageY+ClockFromMouseY-(window.pageYOffset):event.y+ClockFromMouseY;

 

xmouse = (ns)?evnt.pageX+ClockFromMouseX:event.x+ClockFromMouseX;

 

}

 

(ns)?window.onMouseMove=Mouse:document.onmousemove=Mouse;

 

function ClockAndAssign(){

 

time = new Date ();

 

secs = time.getSeconds();

 

sec = -1.57 + Math.PI * secs/30;

 

mins = time.getMinutes();

 

min = -1.57 + Math.PI * mins/30;

 

hr = time.getHours();

 

hrs = -1.575 + Math.PI * hr/6+Math.PI*parseInt(time.getMinutes())/360;

 

if (ie){

 

Od.style.top=window.document.body.scrollTop;

 

Of.style.top=window.document.body.scrollTop;

 

Oh.style.top=window.document.body.scrollTop;

 

Om.style.top=window.document.body.scrollTop;

 

Os.style.top=window.document.body.scrollTop;

 

}

 

for (i=0; i < n; i++){

 

 var F=(ns)?document.layers['nsFace'+i]:ieFace[i].style;

 

 F.top=y[i] + ClockHeight*Math.sin(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180)+scrll;

 

 F.left=x[i] + ClockWidth*Math.cos(-1.0471 + i*Split*Math.PI/180);

 

 }

 

for (i=0; i < H.length; i++){

 

 var HL=(ns)?document.layers['nsHours'+i]:ieHours[i].style;

 

 HL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(hrs)+scrll;

 

 HL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(hrs);

 

 }

 

for (i=0; i < M.length; i++){

 

 var ML=(ns)?document.layers['nsMinutes'+i]:ieMinutes[i].style;

 

 ML.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(min)+scrll;

 

 ML.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(min);

 

 }

 

for (i=0; i < S.length; i++){

 

 var SL=(ns)?document.layers['nsSeconds'+i]:ieSeconds[i].style;

 

 SL.top=y[i]+HandY+(i*HandHeight)*Math.sin(sec)+scrll;

 

 SL.left=x[i]+HandX+(i*HandWidth)*Math.cos(sec);

 

 }

 

for (i=0; i < D.length; i++){

 

 var DL=(ns)?document.layers['nsDate'+i]:ieDate[i].style;

 

 DL.top=Dy[i] + ClockHeight*1.5*Math.sin(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180)+scrll;

 

 DL.left=Dx[i] + ClockWidth*1.5*Math.cos(currStep+i*Dsplit*Math.PI/180);

 

 }

 

currStep-=step;

 

}

 

function Delay(){

 

scrll=(ns)?window.pageYOffset:0;

 

Dy[0]=Math.round(DY[0]+=((ymouse)-DY[0])*speed);

 

Dx[0]=Math.round(DX[0]+=((xmouse)-DX[0])*speed);

 

for (i=1; i < D.length; i++){

 

Dy[i]=Math.round(DY[i]+=(Dy[i-1]-DY[i])*speed);

 

Dx[i]=Math.round(DX[i]+=(Dx[i-1]-DX[i])*speed);

 

}

 

y[0]=Math.round(Y[0]+=((ymouse)-Y[0])*speed);

 

x[0]=Math.round(X[0]+=((xmouse)-X[0])*speed);

 

for (i=1; i < n; i++){

 

y[i]=Math.round(Y[i]+=(y[i-1]-Y[i])*speed);

 

x[i]=Math.round(X[i]+=(x[i-1]-X[i])*speed);

 

}

 

ClockAndAssign();

 

setTimeout('Delay()',20);

 

}

 

if (ns||ie)window.onload=Delay;

 

                      </SCRIPT>


دسته ها :
پنج شنبه هشتم 4 1385
X