دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 97267
تعداد نوشته ها : 445
تعداد نظرات : 153
Rss
طراح قالب

آمدن پیام در نوار وضعیت به تایپی:
<!--Powered javascript code by www.2pak.ir-->
<html>

<head>
<title>Type Writer Status Bar</title>
<script LANGUAGE="JavaScript">

<!--
var speed = 50 // decrease value to increase speed (must be positive)
var pause = 2000 // increase value to increase pause
var timerID = null
var bannerRunning = false
var ar = new Array()
ar[0] = "Welcome... "
ar[1] = "You have entered my mighty house of JavaScript... "
ar[2] = "Take what you want... "
ar[3] = "But beware of the guard dogs!!!! "

var currentMessage = 0
var offset = 0
function stopBanner() {
if (bannerRunning)
clearTimeout(timerID)
bannerRunning = false
}
function startBanner() {
stopBanner()
showBanner()
}
function showBanner() {
var text = ar[currentMessage]
if (offset < text.length) {
if (text.charAt(offset) == " ")
offset++
var partialMessage = text.substring(0, offset + 1)
window.status = partialMessage
offset++
timerID = setTimeout("showBanner()", speed)
bannerRunning = true
} else {
offset = 0
currentMessage++
if (currentMessage == ar.length)
currentMessage = 0
timerID = setTimeout("showBanner()", pause)
bannerRunning = true
}
}
// -->
</script>
</head>

<body BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#FF0000" VLINK="#000080" ALINK="#000080"
onLoad="startBanner()">
</body>
</html>

<!--Powered javascript code by www.2pak.ir-->

نمایش چهار متن با حالت زوم:
<!--Powered javascript code by www.2pak.ir-->
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Begin
var speed = 50;
var cycledelay = 2000;
var maxsize = 28;

var x = 0;
var y = 0;
var themessage, size;
var esize = "</font>";

function initArray() {
this.length = initArray.arguments.length;
for (var i = 0; i < this.length; i++) {
this[i] = initArray.arguments[i];
}
}
var themessage2 = new initArray(
"HI",
"WELCOME",
"TO MY",
"WEBLOG"
);
if(navigator.appName == "Netscape")
document.write('<layer id="wds"></layer><br>');
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1)
document.write('<span id="wds"></span><br>');
function upwords(){
themessage = themessage2[y];
if (x < maxsize) {
x++;
setTimeout("upwords()",speed);
}
else setTimeout("downwords()",cycledelay);

if(navigator.appName == "Netscape") {
size = "<font point-size='"+x+"pt'>";
document.wds.document.write(size+"<center>"+themessage+"</center>"+esize);
document.wds.document.close();
}
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
wds.innerHTML = "<center>"+themessage+"</center>";
wds.style.fontSize=x+'px'
}
}
function downwords(){
if (x > 1) {
x--;
setTimeout("downwords()",speed);
}
else {
setTimeout("upwords()",cycledelay);
y++;
if (y > themessage2.length - 1) y = 0;
}
if(navigator.appName == "Netscape") {
size = "<font point-size='"+x+"pt'>";
document.wds.document.write(size+"<center>"+themessage+"</center>"+esize);
document.wds.document.close();
}
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
wds.innerHTML = "<center>"+themessage+"</center>";
wds.style.fontSize=x+'px'
}
}
setTimeout("upwords()",speed);
// End -->
</script>
</body>
</html>


<!--Powered javascript code by www.2pak.ir-->

به پرواز در آمدن یک پیام در فضای وبلاگ:

<!--Powered javascript code by www.2pak.ir-->
<STYLE type=text/css>#supertext {
LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: hidden
}
</STYLE>
<script language="JavaScript1.2">
var thecontent='<h2><font color="#0000FF">Welcome to my weblog!</font></h2>'
var hidetimer='';
var BallSpeed = 5;
var contentWidth;
var contentHeight;
var maxBallSpeed = 50;
var xMax;
var yMax;
var xPos = 0;
var yPos = 0;
var xDir = 'right';
var yDir = 'down';
var superballRunning = true;
var tempBallSpeed;
var currentBallSrc;
var newXDir;
var newYDir;

function initializeBall() {
if (document.all) {
xMax = document.body.clientWidth
yMax = document.body.clientHeight
document.all("supertext").style.visibility = "visible";
contentWidth=supertext.offsetWidth
contentHeight=supertext.offsetHeight
}
else if (document.layers) {
xMax = window.innerWidth;
yMax = window.innerHeight;
contentWidth=document.supertext.document.width
contentHeight=document.supertext.document.height
document.layers["supertext"].visibility = "show";
}
setTimeout('moveBall()',400);
if (hidetimer!='')
setTimeout("hidetext()",hidetimer)
}

function moveBall() {
if (superballRunning == true) {
calculatePosition();
if (document.all) {
document.all("supertext").style.left = xPos + document.body.scrollLeft;
document.all("supertext").style.top = yPos + document.body.scrollTop;
}
else if (document.layers) {
document.layers["supertext"].left = xPos + pageXOffset;
document.layers["supertext"].top = yPos + pageYOffset;
}
animatetext=setTimeout('moveBall()',20);
}
}

function calculatePosition() {
if (xDir == "right") {
if (xPos > (xMax - contentWidth - BallSpeed)) {
xDir = "left";
}
}
else if (xDir == "left") {
if (xPos < (0 + BallSpeed)) {
xDir = "right";
}
}
if (yDir == "down") {
if (yPos > (yMax - contentHeight - BallSpeed)) {
yDir = "up";
}
}
else if (yDir == "up") {
if (yPos < (0 + BallSpeed)) {
yDir = "down";
}
}
if (xDir == "right") {
xPos = xPos + BallSpeed;
}
else if (xDir == "left") {
xPos = xPos - BallSpeed;
}
else {
xPos = xPos;
}
if (yDir == "down") {
yPos = yPos + BallSpeed;
}
else if (yDir == "up") {
yPos = yPos - BallSpeed;
}
else {
yPos = yPos;
}
}

function hidetext(){
if (document.all)
supertext.style.visibility="hidden"
else if (document.layers)
document.supertext.visibility="hide"
clearTimeout(animatetext)
}

if (document.all||document.layers){
document.write('<span id="supertext"><nobr>'+thecontent+'</nobr></span>')
window.onload = initializeBall;
window.onresize = new Function("window.location.reload()");
}

</script></body>
</html>

<!--Powered javascript code by www.2pak.ir-->


دسته ها :
جمعه بیست و سوم 4 1385
X